ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     ข้อมูลหน่วยงาน   วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์                       เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลและเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2410    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today