ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     ศูนย์ราชการสะดวก GECC  ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก  
  ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก   

ระดับสูง
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับปานกลาง
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 

ระดับต้น
ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2874    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today