ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     ศูนย์ราชการสะดวก GECC  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2559  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2559   

สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


 
 
การชี้แจงขั้นตอนการประเมินและการขอรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาหารือ
โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข และ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี


 ประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำปี พ.ศ.2559
 พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

ภาพบรรยากาศงาน จำนวน 46 ภาพ

DOWNLOAD

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน 78 ภาพ

DOWNLOADผู้เข้าเยี่ยมชม 2246    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today