ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     ศูนย์ราชการสะดวก GECC  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2562  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2562   

หลักเกณฑ์มาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก


 


หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
และการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก

 


ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แจ้งความประสงค์ขอรับการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562
กำหนดการพิธีมอบโล่ และตราสัญลักษณ์ GECC 2562
QR CODE ลงทะเบียนพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562


 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2334    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today