ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     ศูนย์ราชการสะดวก GECC  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2563  
  สรุปผลการดำเนินการ ปี 2563   
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563
 


 คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก


คู่มือสำหรับหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2563


ประเด็นคำถำม-คำตอบ
GECC 2563

 
   
   
สีทอง                     สีเงิน                       สีฟ้า
   
ภาพพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
  
ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
ปีงานประมาณ พ.ศ. 2563
 
   
     
 หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีและรายละเอียด
การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตราสัญลักษณ์ GECC
ประจำปี พ.ศ. 2563
   ประกาศคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563   
สูจิบัตร
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
GECC 2563
     
       
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก
 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน
และการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
เอกสารบรรยายGECC วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 แบบประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจําปี พ.ศ. 2563
     
     
 ประเด็นคำถำม-คำตอบ
GECC 2563
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก 
คู่มือสำหรับหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2563 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1522    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today