กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง Icon วาระงานผู้บริหาร  
  วาระงานผู้บริหาร   
วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conferrence 
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยต้นแบบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
เนื้อหา   
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ vdo conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home)


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)


ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home) อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ... ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๐.๐๐ น.   การประชุมหารือหน่วยงานในกำกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Video Conference : Cisco Webex


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)


เวลา ๑๓.๓๐ น.   การประชุมคณะอนุกรรมการเด็กไทยต้นแบบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบ webex อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ vdo conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.   ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลำพูน
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๓๐ น.   ประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๗ หรือผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom สปน.๒ อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลำปาง 
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home)
 
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที   ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลำปาง 
 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home)
 
 อ่านต่อ
 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ การบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลำปาง


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์ อ่านต่อ

 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสำนัก/กองที่อยู่ในกำกับของท่านรองอรนุช ประชุมออนไลน์

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานค่าของแผ่นดิน ประชุมออนไลน์ อ่านต่อ

 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ

 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ระบบ WebEx Meeting

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference  Webex ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแพร่ และแม่ฮ่องสอน

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home)
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแพร่

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่าน VDO Conference ระบบ Cisco Webex Meetings

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการหนังสือสมาร์ท - สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไทยและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิตอล (ฉบับแรกของประเทศไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูง ในสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference  WebEx 


- เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference  WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดแพร่


- เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทบริหารระดับสูงในสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมหารือเรื่องการดำเนินโครงการหนังสือสมาร์ท -สมุดรายนามผู้ผลิตผ้าไทยและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิตอล (ฉบับแรกของประเทศไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องทำงานท่านรองอรนุช อ่านต่อ

  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  VDO Conference  Webex ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา  สำนักทะเบียนอำเภอเชียงคำ  และหน่วยงานในจังหวัดแพร่ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแพร่ สาขาลอง  และสาขาวังชิ้น

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ ประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคี สำนึกความเป็นไทย "เด็กไทยต้นแบบ" ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ประชุมออนไลน์ อ่านต่อ

  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล - เวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) - เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference ในระบบ Webex Meeting - เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference Webex ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้ สาขาปง สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน และสาขาแม่ใจ - เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมหารือหน่วยงานในกำกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference : Cisco Webex - เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่าน VDO Conference Webex รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) - เวลา ๑๓.๐๐ น. การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์แลสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑) และภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผ่านสื่อออนไลน์ ZOOM - เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่าน VDO Conference Webex
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference Webex ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขสภูกามยาว และสาขาแม่ใจ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง และอำเภอภูซาง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home) อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ vdo conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference Webex ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน สาขาดอกคำใต้ สาขาบ้านต่อม สาขาปง และสาขาพระนั่งดิน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home)
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ น. ลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล / รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา / รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี ประชุมออนไลน์ (Webex) อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ 1 ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมายอ และอำเภอสายบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Zoom Meeting  


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting อ่านต่อ

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference (Webex) ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดน่าน ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน สำนักทะเบียนอำเภอ อำเภอเมืองน่าน ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference (Webex) อ่านต่อ

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิ
จารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference WebEx ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดน่าน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าวังผา สาขาน่าน สาขาปัว สาขาเวียงสา และสาขาสันติสุข
เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมหารือหน่วยงานในกำกั
บรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Cisco Webex


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑) และภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ณ สศช.  อ่านต่อ

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาจะนะ และสำนักทะเบียน อำเภอเจาะไอร้อง และจังหวัดน่าน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงสา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาน้อย และสาขาเชียงกลาง


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมทางไกลคณะอนุฯ พิจารณาแผนพลิกฟื้นบริษัท อสมท. จำกัด (ผ่านระบบ ZOOM) อ่านต่อ

จำนวนทั้งหมด 955 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17477    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today