กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ข้อมูลหน่วยงาน   Icon ภารกิจ/พันธกิจ Icon ภารกิจด้านพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน  
  ภารกิจด้านพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน   
กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)

- จัดระบบงาน การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
- การจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
- การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี
- การกำหนดและปรับปรุงกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
- การกำหนดสมรรถนะของตำแหน่ง และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
- การวางระบบและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
-  การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และ/หรือระดับอื่นตามที่ ก.พ. กำหนด
- ประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งวิชาการ
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
- การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในองค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3636    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today