กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ข้อมูลหน่วยงาน   Icon ภารกิจ/พันธกิจ Icon ภารกิจด้านการพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย  
  ภารกิจด้านการพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย   
กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)

- การพัฒนาบุคคลกรภายในองค์กรอย่างมีระบบ
- การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับทุนประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ดำเนินงานด้านคุ้มครองจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม และจรรยาบรรณ
- การจัดการความรู้ในองค์ความรู้ภายในองค์กร
- การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ดำเนินคดีทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- งานเลขานุการ อ.ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3932    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today