กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ข้อมูลหน่วยงาน   Icon ภารกิจ/พันธกิจ Icon ภารกิจด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล  
  ภารกิจด้านการสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล   
กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)

- ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การโอน การย้าย การยืมตัว การรักษาการในตำแหน่ง การรักษาราชการแทน การขอกลับเข้ารับราชการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
- การกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง กรณีข้าราชการบรรจุใหม่
- การมอบหมายและการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
- การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล การแต่งตั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
- งานเลขานุการ อ.ก.พ.สปน.
- งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กร
- งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
- การตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง
- การขอพระราชทางเพลิงศพ
- การออกใบรับรองเวลาทวีคูณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3735    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today