กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่ Icon ติดต่อเรา  
  ติดต่อเรา   กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชั้น 4 ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรสาร 0 2283 4292กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)  โทร. 0 2283 4257

กลุ่มพัฒนาระบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)  โทร. 0 2283 4264

กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)  โทร. 0 2283 4267

กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล (กสข.)  โทร. 0 2283 4272

กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กสค.)  โทร. 0 2283 4283

งานธุรการ (งธก.)  โทร. 0 2283 4278

ผู้เข้าเยี่ยมชม 3615    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today