กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม Icon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 
หัวข้อย่อย   
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สปน.
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สปน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ข่าวสมัครงาน
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ประกาศ สปน.เรื่อง เจตนารมณ์รักษามาตรฐานวินัย
กระบวนการดำเนินการทางวินัย

จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1137    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today