กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม Icon หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 
หัวข้อย่อย   

การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษใน สปน.
ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคล ชก. ชพ.(เพิ่มเติม)

การสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ใน สปน.

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศ สปน. เรื่อง เจตนารมณ์มาตรฐานรักษาวินัย
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
บำเหน็จบำนาญ

จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1139    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today