กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Icon การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง  
  การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง   

การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษใน สปน.
ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคล ชก. ชพ.(เพิ่มเติม)

การสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ใน สปน.

ผู้เข้าเยี่ยมชม 1077    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today