กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่ Icon ภารกิจที่สำคัญ  
  ภารกิจที่สำคัญ   
 
หัวข้อย่อย   
การประเมินบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญใน สปน.
  ประกาศ สปน. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ระกาศ สปน. เรื่อง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งใน สปน.
  กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร
 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการ และทั่วไป
 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใน สปน.
  ประกาศ สปน. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการ สปน.
  คำสั่ง สปน. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

  แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับผู้ดูแลการทดลอง)
 แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
 แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับคณะกรรมการ)
 
แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับประธานกรรมการ)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของลูกจ้างประจำ
 ประกาศ สปน. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำใน สปน.
  คำสั่ง สปน. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  
บัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
/multimedia/nam/OPMbyEEW/07KammakanJariya/07Head.jpg


คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สวัสดิการ สปน.
  1. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากราชการ
  2. ให้บริการหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก หรือระหว่างส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
  4. ให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินแก่สมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนและจำเป็น
  5. ดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือโดยทั่วไปของสมาชิก
  6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร

การการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี


 

          การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี   การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและแก้ไขข้อบังคับหลายครั้ง ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี” ตามข้อบังคับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ข้อ11 ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • เพื่อการสงเคราะห์ในการจัดการศพสมาชิก
 • ไม่หากำไรเพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก
 • ไม่ดำเนินกิจการใดในทางการเมือง
          คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นรองประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการร่วมการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามข้อ 9 ส่วนราชการละหนึ่งคนเป็นกรรมการ จำนวน 29 หน่วยงาน ประกอบด้วย
 • 1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • 3. สำนักงบประมาณ
 • 4. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • 5. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 6. สำนักงาน ก.พ.
 • 7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • 8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 9. สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
 • 10. สำนักงาน ป.ป.ช.
 • 11. สำนักงาน ป.ป.ส.
 • 12. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 • 13. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • 14. กรมประชาสัมพันธ์
 • 15. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • 16. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • 17. กรมศิลปากร
 • 18. องค์การสวนสัตว์
 • 19. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 20. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • 21. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • 22. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • 23. สำนักงาน ก.พ.ร.
 • 24. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • 25. สำนักงาน กปร.
 • 26. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 27. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • 28. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 29. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
          โดยมีกลุ่มงานคลังสำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายเหรัญญิก และกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการ

 
       
/multimedia/nam/OPMbyEEW/07KammakanJariya/Head02SooPraSan.jpg
 
 
การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
 • แนวทาง เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
  ผังขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่   
   มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
    หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
  แบบฟอร์ม สปน.๑ - สปน. ๕
  แบบ สปน. ๑ : แบบคำขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
  แบบ สปน. ๒ : หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรองของพนักงานฝ่ายปกครอง
  แบบ สปน. ๓ : ใบรับรองการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติด
  แบบ สปน. ๔ : หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา
  แบบ สปน. ๕ : หนังสือมอบอำนาจ
  คำอธิบายวิธีการกรอกแบบ สปน. ๑ – สปน. ๔
  แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
 การประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ใน สปน.
  ประกาศ สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ใน สปน.
  ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)
         
 เอกสารแนบ
  แบบประวัติบุคคล

  เอกสาร ก 1
 
เอกสาร ก 2
 เอกสาร ก 3
 เอกสาร ก 4
 เอกสาร ก (Excel)
 เอกสาร ข
 เอกสาร ค

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน สปน.
   ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน สปน.

 เอกสารแนบ
  คำขอประเมินบุคคลและผลงาน
  เอกสาร ก แบบประเมินคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคล ฯ
 
เอกสาร ข ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 เอกสาร ค ข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางาน


จำนวนทั้งหมด 11 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7617    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today