สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
Home บุคลากร กฏหมาย ส่วนยุทธศาสตร์และงบประมาณ ส่วนติดตามและประเมิณผล ส่วนกิจการพิเศษ ติดต่อ
 
   การจัดทำงบประมาณ
 
Picture
 
Icon แบบคำถามระบบติดตามฯ   แบบคำถามระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ ภายใต้แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินที่ 2  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
Picture
 
Icon ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 (17/7/2020)
Icon คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับปรับปรุง) (26/8/2020)
Icon คู่มือการใช้งานระบบงานแผน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับผู้ใช้งานระบบ) (26/8/2020)
Icon หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการจัดทำแผนงานฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สปน. (26/8/2020)
Icon คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ สปน. (ฉบับปรับปรุง) (26/8/2020)
ดูทั้งหมด...
 
 
 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today