สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   
 
เนื้อหา   
  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  แบ่งโครงสร้างหน่วยงาน เป็น ๓ ส่วน และ ๑ ฝ่าย  ดังนี้
๑. ส่วนยุทธศาตร์และงบประมาณ
๒. ส่วนติดตามและประเมินผล
๓. ส่วนกิจการพิเศษ
๔. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3916    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today