กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Icon ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   
หัวข้อย่อย   
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕
 
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ สปน.ให้ดีขึ้น (Better Service Quality)
2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของส่วนราชการใน สปน.ให้มีความเหมาะสม (Rightsizing)
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของบุคลากร สปน.ให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่า เกณฑ์สากล (High Performance)
4. ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance)
 
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนละส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการของ สปน.ให้มีความเป็นเลิศ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 โดยในระยะแรกเป็นการจัดตั้งเป็น “กลุ่มงาน” ตามการจัดโครงสร้างภายใน  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นหัวหน้าหน่วยงาน  จนกระทั่งได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2.2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยใน ข้อ 3/2 กำหนดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

ปัจจุบัน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีกรอบอัตรากำลังประกอบด้วย  

  1.  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ) 
  2.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา 
  3.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
  4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พนักงานราชการ) จำนวน 1 อัตรา 
  5.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ลูกจ้างโครงการ) จำนวน 1 อัตรา


จำนวนทั้งหมด 5 ย่อหน้า  หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2529    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today