กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Icon ติดต่อเรา  
  ติดต่อเรา   

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล  ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๘๔๒-๔
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๘๔๖
E-mail : psdg@opm.go.th

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2386    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today