สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Icon ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   
 
หัวข้อย่อย   

..........รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ด้วยวิธีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  มูลนิธิ  สมาคม  สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน  จากเงินงบประมาณที่เหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีอยู่เดิม โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ศึกษาและกำหนดรูปแบบ  วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินการ และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีอยู่เดิมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริ
 
..........คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๓/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    (นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเงินงบประมาณที่เหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเดิม  ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสมและเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน  โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
..........คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยออกระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น  ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ ซึ่งระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้มีสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รอบคอบ  และมีประสิทธิภาพ สำนักงานจึงได้จัดทำคู่มือขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ใช้เป็นกรอบแนว ทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
..........สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันและที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามามีอำนาจบริหาร และมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันใน 7 ด้าน และมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละด้าน คือ ด้านการเกษตรและชนบท มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการศึกษา มีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการต่างประเทศ มีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการประชาสัมพันธ์ มีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านความมั่นคง มีกองทัพไทย เป็นเจ้าภาพหลัก และด้านการสร้างกลไกการบริหารจัดการ มีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งเป็นทิศทางการขับเคลื่อนที่แตกต่างไปจากแนวทางการขับเคลื่อนเดิม โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 18,594 หมู่บ้านทั่วประเทศ และเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) เป็นประธาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประธานกรรมการได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับผิดชอบยุทธศาสตร์แต่ละด้าน รวมทั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว
  
       ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีต่อ ๆ ไป สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ร่วมกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) ต่อไป
 
 
 
๑. นำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์และแผนงานที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตลอดจนประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบูรณาการการทำงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงิน/บัญชี งานพัสดุ และงานงบประมาณ ตลอดจนงานอำนวยการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน อาทิ เช่น การอำนวยการติดตามการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุม เป็นต้น
 
๓. ดำเนินการการวางระบบการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คือ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร องค์กรเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนด รวมทั้ง การประสานปฏิบัติกับส่วนราชการหน่วยงาน ธนาคารที่เกี่ยวข้องในการแจ้งผลการอนุมัติโครงการฯ การโอนเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 
๔. วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสารสนเทศตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการติดตามประเมินผลการตรวจสอบและการรายงานผลรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในการนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินโดรงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
 
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคีเครือข่ายในชุมชน บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมีการดำเนินการลงไปถึงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าต้องบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรในการดำเนินโครงการ
 
๖. สรุปรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ
 
๗. ดำเนินด้านวิชาการและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ภายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
๘. ดำเนินบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับของชุมชนเดิม และโครงการที่เกี่ยวข้อง ทุกเรื่อง ทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จ
 
๙.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
 
 
 


 “ บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ”


๑)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒)  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วน

๓)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

           ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มียุทธศาสตร์ คือ “บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน รวม ๗ ด้าน ดังนี้

           ยุทธศาสตร์ที่ ๑.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ภาคการเกษตรและชนบท  เน้นพื้นที่ (Area Approach) เป็นหลัก โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร ประชากรชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งจะดำเนินการ ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน และภาควิชาการ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง  โดยใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่น  บัญชีครัวเรือน  ข้อมูลชุมชน ข้อมูลน้ำ  และความต้องการการใช้น้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และกำหนด พื้นที่เป้าหมายโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นกลุ่ม มีเป้าหมายรวมอยู่ที่ ๒๕% ของหมู่บ้านในประเทศ  มีการนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ภาคการศึกษา มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การพัฒนาแบบอย่างที่เป็นเลิศ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพ ครู การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย และสร้าง เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ภาคธุรกิจ บริการ  การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ ธุรกิจภาคเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ดำเนินธุรกิจตามแนวทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน  การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างภาคีเครือข่ายให้ เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่ มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการต่างประเทศ  มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจในหลักปรัชญานี้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ใน ประเทศนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศในด้านต่าง ๆ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕.  เพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในวงกว้าง  มุ่งให้หน่วยงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สามารถ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ภาคปฏิบัติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพัฒนา หรือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกยุทธศาสตร์และของภาคส่วนต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบในวงกว้าง

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖.  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง มุ่งบูรณาการการขับเคลื่อนระหว่างกองทัพกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะประชาชน ในพื้นที่ตามแนวบริเวณชายแดน ซึ่งมีผลต่อความมั่นคง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีรายจ่ายลดลง อันจะนำมาซึ่งความมีเสถียรภาพด้านความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๗.  สร้างกลไกการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในทุกด้าน มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็น ศูนย์กลางการประสานติดตาม และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีการเชื่อมโยงและสนับสนุน กันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลระหว่างกันเป้าหมาย

 

 จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2445    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today