สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   

..........รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ด้วยวิธีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  มูลนิธิ  สมาคม  สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน  จากเงินงบประมาณที่เหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีอยู่เดิม โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๙๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ศึกษาและกำหนดรูปแบบ  วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินการ และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีอยู่เดิมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริ
 
..........คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๓/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    (นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเงินงบประมาณที่เหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเดิม  ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสมและเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน  โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
..........คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยออกระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้น  ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๖ ซึ่งระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้มีสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รอบคอบ  และมีประสิทธิภาพ สำนักงานจึงได้จัดทำคู่มือขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ใช้เป็นกรอบแนว ทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
..........สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันและที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามามีอำนาจบริหาร และมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันใน 7 ด้าน และมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละด้าน คือ ด้านการเกษตรและชนบท มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการศึกษา มีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการต่างประเทศ มีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านการประชาสัมพันธ์ มีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพหลัก ด้านความมั่นคง มีกองทัพไทย เป็นเจ้าภาพหลัก และด้านการสร้างกลไกการบริหารจัดการ มีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งเป็นทิศทางการขับเคลื่อนที่แตกต่างไปจากแนวทางการขับเคลื่อนเดิม โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 18,594 หมู่บ้านทั่วประเทศ และเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) เป็นประธาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประธานกรรมการได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับผิดชอบยุทธศาสตร์แต่ละด้าน รวมทั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว
  
       ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีต่อ ๆ ไป สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ร่วมกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) ต่อไป
 
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2680    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today