สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   


 “ บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ”


ผู้เข้าเยี่ยมชม 2532    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today