สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Icon ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ  
  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ   
 
หัวข้อย่อย   
            รัฐบาลมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับวิถีชีวิตให้พึ่งพาตมเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการทำงานกับหน่อยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคมและสหกรณ์การเกษตร ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน / ชุมชนเชื่อมโยงในทุกมิติอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตในระดับต้นน้ำ (การพัฒนาปัจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ำ (การแปรรูป) และระดับปลายน้ำ (การตลาด) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งศักยภาพของพื้นที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการจัดสรร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
 
           เพื่อให้การดำเนินการโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และมีประสิทธิภาพสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำคู่มือขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการ และปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าใจบทบาท ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป
             ปัจจุบันการขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ชุมชน / หมู่บ้าน / หน่วยงาน ที่ได้เสนอโครงการฯ มาแล้ว ให้รอผลการกำหนดแนวทางการเเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งทางสำนักงานการขับเคลื่อนโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.) จักได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            รัฐบาลมีนโยบายให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายชาติ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1752    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today