สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    Icon ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ Icon ระเบียบ  
  ระเบียบ   
            รัฐบาลมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถปรับวิถีชีวิตให้พึ่งพาตมเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการทำงานกับหน่อยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคมและสหกรณ์การเกษตร ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน / ชุมชนเชื่อมโยงในทุกมิติอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตในระดับต้นน้ำ (การพัฒนาปัจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ำ (การแปรรูป) และระดับปลายน้ำ (การตลาด) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งศักยภาพของพื้นที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการจัดสรร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3241    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today