สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    Icon ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ Icon คู่มือ  
  คู่มือ   
           เพื่อให้การดำเนินการโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และมีประสิทธิภาพสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำคู่มือขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการ และปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าใจบทบาท ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป
หัวข้อย่อย   
  •  คู่มือการบริหารจัดการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน พ.ศ. 2553 (ปกสีส้ม)
 
 
   
 
  •  กรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2438    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today