สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    Icon ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ Icon คำสั่ง  
  คำสั่ง   
            รัฐบาลมีนโยบายให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายชาติ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง
หัวข้อย่อย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2589    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today