สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Icon เอกสารดาวน์โหลด  
  เอกสารดาวน์โหลด   

    ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 << NEW
     แบบส่งบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินอุดหนุน
     แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
     แบบเสนอโครงการฯ (นิติบุคคล)
     แบบเสนอโครงการฯ (หน่วยงานของรัฐ)
     แบบเสนอโครงการฯ (องค์กรที่มีกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์)
     สัญญาขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการฯ
     ตัวอย่างการกรอกข้อมูลของสัญญาขอรับเงินอุดหนุนในงวดเดียว   
     ตัวอย่างการกรอกข้อมูลของสัญญาขอรับเงินอุดหนุนเป็นงวดๆ  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4357    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today