สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Icon ตรวจติดตามผล  
  ตรวจติดตามผล   
การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหา   
  1. อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร
2. อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
3. อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง อ่านต่อ
  - อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงขยายเขตประปาชุมชน
- อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการโรงสีข้าว
- อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อรถอีแต๋นและเครื่องขยายเสียง
- อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินโครงการขุดลอกสระน้ำ
- เทศบาลเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพซักอบรีดและค้าขาย โครงการผลิตอาหารกระป๋องสาเร็จรูป
- อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อด้าเนินโครงการประปาชุมชน
- อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินโครงการกองทุนข้าวสาร อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 655    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today