สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    Icon รายงานผล Icon อนุมัติงบประมาณ  
  อนุมัติงบประมาณ   
 
เนื้อหา   
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
ยุทธศาสตร์ที่ 2.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ  การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  เพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในวงกว้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 6.  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ (สกถ.) งบประมาณ 2,800,000 บาท 

 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 781    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today