หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Icon ความช่วยเหลือในลักษณะ CSR จากภาคส่วนต่าง ๆ  
  ความช่วยเหลือในลักษณะ CSR จากภาคส่วนต่าง ๆ   
ความช่วยเหลือในลักษณะ CSR จากภาคส่วนต่าง ๆ
เนื้อหา   
     อ่านต่อ
     อ่านต่อ
 
   
     อ่านต่อ
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ) รับมอบรองเท้ายางพาราจากบริษัท กรีน ฟุตแวร์ ผู้ผลิตรองเท้ายางพารา ยี่ห้อ มิกซ์สตาร์ ฟุตแวร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ คู่ รวมเป็นมูลค่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี


นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” จาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เรือนพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒


หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) และคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” จากชาวอำเภอบางคนที จำนวน ๒๕๖,๗๔๒.๘๔ บาท ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายอำเภอบางคนที (นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน) พร้อมคณะ เป็นตัวแทนมอบ อ่านต่อ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   อ่านต่อ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • วันนี้ (๒๓ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เรือนพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” จากบริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  https://www.facebook.com/OPM.Society/posts/3259608877397528
   
 • วันนี้ (๒๓ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เรือนพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  https://www.facebook.com/OPM.Society/posts/3260049434020139
 
 อ่านต่อ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • วันนี้ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เรือนพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาส านักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” จากบริษัท ไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  https://www.facebook.com/OPM.Society/photos/a.212617112096735/3249229941768755
 อ่านต่อ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
 • วันนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากคณะบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  ๑. บริษัท กาแฟเขาช่อง จำกัด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
  ๒. บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
  ๓. บริษัท ธ.ธนกร ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
  https://www.facebook.com/OPM.Society/posts/3247125818645834
   
 • วันนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ เรือนพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” จากบริษัทในเครือ สุธี กรุ๊ป (SUTEE GROUP) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  https://www.facebook.com/OPM.Society/photos/a.212617112096735/3246483318710084
   
 • วันนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" จากบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  https://www.facebook.com/OPM.Society/posts/3246352128723203 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 11 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 331    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today