ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ อิสริโยดม และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่พริก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเสริมงาม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองตรัง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ นายนิคม ขำเถื่อน และนายขจร ป้อมคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ นายนิคม ขำเถื่อน และนายขจร ป้อมคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอตะพานหิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทับคล้อ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 340 ศูนย์ โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย ผอ. ศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2563  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กับ ”ชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมิน” และมี ผอ.ศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ”ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในพื้นที่” ซึ่งการจัดประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 10 คณะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาคู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแบบการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) กับชี้แจงมาตรฐานการตรวจประเมินและโดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในพื้นที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแบบการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราษีไศล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีการ Conference กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอป่าแดด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภออมก๋อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลบ่อหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่วาง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอขุ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีการ Conference กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเวียงแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอพญาเม็งราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอขุนตาล และได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ นายณรงค์ บุญโญ นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกผ่านระบบ E – Meeting จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานประปา สาขาประชาชื่น สำนักงานประปา สาขาลาดพร้าว สำนักงานประปา สาขาพญาไท และสำนักงานประปา สาขาแม้นศรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุขันธ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายอิสระ ศิริวรภา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธดา และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีการ Conference กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอภูซาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเชียงม่วน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่ใจ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอภูกามยาว และได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง ตรวจรักษามาตรฐาน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 270 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 15225    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today