ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครพนม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครสวรรค์ กับตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน GECC ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 3 คณะที่ 6 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระยอง จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 4 คณะที่ 7 คณะที่ 9 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงานโดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 2 คณะที่ 7 และคณะที่ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC หน่วยงาน โดยวิธี E - Meeting และลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดพิษณุโลก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC โดยมี คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 10 คณะ และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการตรวจประเมินในพื้นที่จำนวน 481 ศูนย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 481 ศูนย์ ผ่านการประเมินในพื้นที่ 455 ศูนย์ ไม่ผ่านการประเมินในพื้นที่ 26 ศูนย์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานมอบโล่เเละตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) กล่าวรายงานให้เเก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 455 ศูนย์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้นำปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาประกอบการพิจารณา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางในการตรวจติดตามและส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการใกล้ชิดกับประชาชนมีการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อส่งเสริมผลักดันให้เสนอผลงานขอรับรางวัล UNPSA 2021 ได้ ณ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
  วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ราชการสะดวก มีมาตรฐานในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินการตามมาตรฐานที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 270 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  10  11  12  13  14  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 15224    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today