ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ และนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครสวรรค์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายณรงค์ บุญโญ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ และนางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุดรัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโกสุมพิสัย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติ สุวรรณิก) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยอนุกรรมการได้แก่ นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ นายพันศักดิ์ เจริญ นางสาวธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และนางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออัมพวา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางคนที  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายนราธร ปานดี นางสาวพัชราภรณ์ ผลพูนศิริ และนางสาวสุทธิดา ปานสง่า ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่สอด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ และนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง และการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์ นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายนริสชัย ป้อมเสือ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล และนางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายกัญจน์ สิริสิงห และนางสาวสุทธิดา ปานสง่า ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอด และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ และนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียน และสำนักงานประปา สาขาภาษีเจริญ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์ นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายกัญจน์ สิริสิงห และนางสาวสุทธิดา ปานสง่า ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก และสำนักงานคลังจังหวัดตาก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 และสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์ นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายกัญจน์ สิริสิงห และนางสาวสุทธิดา ปานสง่า ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอทุ่งเสลี่ยม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายนพเก้า ห่อนบุญเหิม นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายกัญจน์ สิริสิงห และนางสาวสุทธิดา ปานสง่า ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวรรคโลก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 12 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวจรรยา อักกะรังสี นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นางวณิสรา สุขวัฒน์ และนางสาวกัลยกร อ่อนน่วม ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง จังหวัดแพร่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล นางกนกพร ศรีวิทยา นางสาวสุทธิดา คำมะนาง และนางสาวภัสสุดา สมปัญญา ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน – ภักดี ฐานปัญญา ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี และการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวจรรยา อักกะรังสี ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 12 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นางวณิสรา สุขวัฒน์ และนางสาวกัลยกร อ่อนน่วม ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2562  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 270 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 15228    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today