หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Icon เรื่องอื่น ๆ อาทิ การร้องขอของประชาชน และการดำเนินการ แผนการดำเนินการของหน่วยงาน  
  เรื่องอื่น ๆ อาทิ การร้องขอของประชาชน และการดำเนินการ แผนการดำเนินการของหน่วยงาน   
เนื้อหา   
 
รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562  อ่านต่อ
 
 รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562  อ่านต่อ
   รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2562
 อ่านต่อ
   รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2562
 อ่านต่อ
 
จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑
กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
จังหวัด
จำนวนเรื่อง
วันที่
ขอความช่วยเหลือเยียวยา
๑ - ๑๘ ก.ย. ๖๒
๑๙ ก.ย. – ๔ ต.ค. ๖๒
ยโสธร
 
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
 
อุบลราชธานี
๓๘
๓๓
 
รวมทั้งสิ้น
๕๔
๔๔
 
          ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชน     แจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง       สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
๑.      เป็นการขอความช่วยเหลือ จำนวน ๓๐ เรื่อง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒๒ เรื่อง
๑.๒ อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๘ เรื่อง (ไม่สามารถติดต่อได้)
๒.      เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล จำนวน ๒๒ เรื่อง
๓.      เป็นการขอความช่วยเหลือเยียวยาหลังน้ำลด จำนวน ๒ เรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ต.ค. ๖๒
รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562
  รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562
  รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562
 อ่านต่อ
 
จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑
กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
จังหวัด
จำนวนเรื่อง
วันที่
๑ - ๑๘ ก.ย. ๖๒
๑๙ ก.ย. – ๑ ต.ค ๖๒
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
๓๘
๓๓
รวมทั้งสิ้น
๕๒
๔๔
 
          ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชน     แจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” รวมทั้งสิ้น ๕๒ เรื่อง       สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
๑.      เป็นการขอความช่วยเหลือ จำนวน ๓๐ เรื่อง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒๒ เรื่อง
๑.๒ อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๘ เรื่อง
๒.      เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล จำนวน ๒๒ เรื่อง
 
 
 
 
 
ที่มา: ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒
 
รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562
   
จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑
กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
 
 
จังหวัด
จำนวนเรื่อง
วันที่
๑ - ๑๘ ก.ย. ๖๒
๑๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๒
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
๓๘
๓๓
รวมทั้งสิ้น
๕๒
๔๔
 
          ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชน     แจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” รวมทั้งสิ้น ๕๒ เรื่อง       สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
๑.      เป็นการขอความช่วยเหลือ จำนวน ๓๐ เรื่อง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๒๒ เรื่อง
๑.๒ อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๘ เรื่อง
๒.      เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล จำนวน ๒๒ เรื่อง
 
 
 
 
 
ที่มา: ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒

รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562
     อ่านต่อ
 
รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 28 กันยายน 2562
 อ่านต่อ
 
รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562
 อ่านต่อ
 

จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑
กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

จังหวัด

จำนวนเรื่อง

วันที่

๑ - ๑๘ ก.ย. ๖๒

๑๙ ก.ย.

๒๐ ก.ย.

๒๑ ก.ย.

๒๒ ก.ย.

๒๓ ก.ย.

๒๔ ก.ย.

๒๕ ก.ย.

ยโสธร

 

 

 

 

 

 

ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

อุบลราชธานี

๓๘

๓๓

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

๕๑

๔๔

 

          ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” รวมทั้งสิ้น ๕๑ เรื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑.      เป็นการขอความช่วยเหลือ จำนวน ๒๙ เรื่อง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๑๓ เรื่อง

๑.๒ อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๑๖ เรื่อง

๒.      เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล จำนวน ๒๒ เรื่อง

 
ที่มา: ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๒


รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562

 อ่านต่อ
 

จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑
กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

 

จังหวัด

จำนวนเรื่อง

วันที่

๑ - ๑๘ ก.ย. ๖๒

๑๙ ก.ย.

๒๐ ก.ย.

๒๑ ก.ย.

๒๒ ก.ย.

๒๓ ก.ย.

๒๔ ก.ย.

๒๕ ก.ย.

ยโสธร

 

 

 

 

 

 

ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

อุบลราชธานี

๓๘

๓๓

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

๕๑

๔๔

 

          ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” รวมทั้งสิ้น ๕๑ เรื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นการขอความช่วยเหลือ จำนวน ๒๙ เรื่อง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๑๓ เรื่อง

๑.๒ อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๑๖ เรื่อง

๒. เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล จำนวน ๒๒ เรื่อง

ที่มา : ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๒รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562


 อ่านต่อ
 

จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑
กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

จังหวัด

จำนวนเรื่อง

วันที่

๑ - ๑๘ ก.ย. ๖๒

๑๙ ก.ย.

๒๐ ก.ย.

๒๑ ก.ย.

๒๒ ก.ย.

๒๓ ก.ย.

๒๔ ก.ย.

ยโสธร

 

 

 

 

 

ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

ศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

อุบลราชธานี

๓๘

๓๓

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

๕๐

๔๔

 

          ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” รวมทั้งสิ้น ๕๐ เรื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นการขอความช่วยเหลือ จำนวน ๒๘ เรื่อง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๑๓ เรื่อง

๑.๒ อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๑๕ เรื่อง

๒. เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล จำนวน ๒๒ เรื่อง

ที่มา: ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๒
รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562

 อ่านต่อ
 

จำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑
กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
   

จังหวัด

จำนวนเรื่อง

วันที่

๑ - ๑๘ ก.ย. ๖๒

๑๙ ก.ย.

๒๐ ก.ย.

๒๑ ก.ย.

๒๒ ก.ย.

ยโสธร

 

 

 

 

ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ศรีสะเกษ

 

 

 

 

อุบลราชธานี

๓๖

๓๓

 

 

รวมทั้งสิ้น

๔๗

๔๔

 

          ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีปัญหาอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” รวมทั้งสิ้น ๔๗ เรื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นการขอความช่วยเหลือ จำนวน ๒๘ เรื่อง โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๙ เรื่อง

๑.๒ อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๑๙ เรื่อง

๒. เป็นการเสนอข้อคิดเห็น/ให้ข้อมูล จำนวน ๑๙ เรื่อง

ที่มา: ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒


รายงานประจำวันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562

 อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 98 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1951    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today