ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี และนางสาวกนกอร เกษคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ และนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยสว่างอารมณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสว่างอารมณ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางกิตติยา คัมภีร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางศิรินทร เดชาภิวุฒินางสาวนวลจันทร์ แสงมณี และนางสาวดารณี สว่างศรี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเขาฉกรรจ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางนิธินุช จรุงเกียรติ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์ นายสมชาย พันธุ์สกุล และนางสาวพรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 2 ศูนย์ ได่แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบันนังสตา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา นางศรีสำอาง โกศาสตร์ และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่อาย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี และนางสาวกนกอร เกษคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคล้า และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางนิธินุช จรุงเกียรติ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองเรือ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา นางศรีสำอาง โกศาสตร์ และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยตำบลเวียงแหง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี และนางสาวกนกอร เกษคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล นางโชติมา สงวนพันธ์ เวชพร และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์บริการข้อมูล FAT Center  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์ และนายสมชาย พันธุ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเบตง สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอขุนยวม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ และนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์ และนายสมชาย พันธุ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ฮ่องสอน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ และนางกัลยาณ์ ภูวนันท์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรานกระต่าย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นางสาวอักสรณ์ ทองศรี นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกะเปอร์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต นางสาวภัสสุดา สมปัญญา และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข บางบอน และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอปางมะผ้า และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปาย  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 270 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 15221    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today