ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC  
  การตรวจประเมินมาตรฐาน GECC   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางศรีสำอาง โกศาสตร์ นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ คำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลี้ และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาลี้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ และนางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอไพศาลี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นางนิธินุช จรุงเกียรติ นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเขาพนม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวชิระ เพ่งผล ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 14 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นางวณิสรา สุขวัฒน์ และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายนริสชัย ป้อมเสือ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร นางสาวภัสสุดา สมปัญญา และนางสาวกัลยกร อ่อนน่วม ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสว่างแดนดิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอวาริชภูมิ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวจรรยา อักกะรังสี ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ และนางสาวดารณี สว่างศรี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแก่งหางแมว และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนายายอาม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายนราธร ปานดี นางสาวพัชราภรณ์ ผลพูนศิริ และนางสาวสุทธิดา ปานสง่า ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองไผ่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านไผ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ นางสาวอัญชนา สาเรือง นางสาวมนพะงา เล็กขาว และนางสาวกนกอร เกษคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอดอนพุด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอบ้านหมอ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางศรีสำอาง โกศาสตร์ นางสาวนวลจันทร แสงมณี และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล นางกัลยาณ์ ภูวนันท์ นายขจร ป้อมคำ และนางสาวพัทธนันท์ ว่องธีรโชติวงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอตาคลี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นางนิธินุช จรุงเกียรติ นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภออ่าวลึก และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายวชิระ เพ่งผล ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 14 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช นางวณิสรา สุขวัฒน์ และนางสาวสุทธิดา คำมะนาง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC เมื่อปี 2559 – 2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายนริสชัย ป้อมเสือ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร นางสาวภัสสุดา สมปัญญา และนางสาวกัลยกร อ่อนน่วม ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จังหวัดสกลนคร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติ สุวรรณิก) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ นายสาธิต สุทธิเสริม นางสาวธนพร เต็งรัตนประเสริฐ และสมชาย พันธุ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอพนมทวน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นายนราธร ปานดี นางสาวพัชราภรณ์ ผลพูนศิริ และนางสาวสุทธิดา ปานสง่า ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวิเชียรบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกวิเชียรบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ และนางสาวศรุดา นิยมพงษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขอำเภอพล และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ นางสาวอัญชนา สาเรือง นางสาวมนพะงา เล็กขาว และนางสาวกนกอร เกษคำ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอเสาไห้ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางศรีสำอาง โกศาสตร์ นางสาวนวลจันทร แสงมณี และนางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง สถานีรถไฟลำปาง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ดร. อิสรา ภูมาศ นางนิธินุช จรุงเกียรติ นายโชคชัย หาญนิมิตกุล และนายปัญญาพงษ์ จริโมภาส ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระบี่ พร้อมทั้งตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 270 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 15226    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today