ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   

เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เข้าร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถึงกระบวนการทำงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 กรณีการเเก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์และความเดือนร้อนของประชาชนในคราวที่นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ เเละจังหวัดตรัง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2564 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการศุูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในภารกิจเปิดจุดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ครม.สัญจร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (นายเสกสกล อัตถาวงศ์) ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตั้งจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม และวัดแสนสำราญ ตำบลวารินชำราบ ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางสุมิตรา อติศัพท์) ได้มาตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งมีประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน และกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ และเขื่อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดการอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาในการบริการเเละการจัดการความเครียดในยุคโควิด - 19" อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวเปิดโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) กล่าวรายงาน อ่านต่อ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนท่านผู้ใช้บริการช่องทางการร้องทุกข์ 1111 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 12.30 น. ผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จากเว็บไซต์ https://bit.ly/2VPVTND สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1111 อ่านต่อ
  วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงกระบวนการทำงานของศูนย์รับเรี่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ตั้งแต่ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ขั้นตอนการบริหารจัดการผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ และการประสานบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจนสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ ยังได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 ซึ่งประกอบด้วย 1. การนำระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ (Teleconference) มาสนับสนุนการให้บริการประชาชนรายย่อยและกลุ่มมวลชนในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การพัฒนาให้มีระบบการติดตามผลและสถานะเรื่องร้องทุกข์ (Tracking System) เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง และระบบการรายงานผล Dashboard) สำหรับผู้บริหารใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน 3. การเพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Application LINE อีกหนึ่งช่องทาง อ่านต่อ
  “อนุชา" รายงานความคืบหน้าการแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโควิด-19 ผ่าน 5 ช่องทาง 1111 ของรัฐบาล ยุติเรื่องได้แล้วเกือบ 2.5 แสนเรื่อง วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการ ดําเนินการการรับแจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับโควิด-19 ผ่าน 5 ช่องทาง 1111 ของรัฐบาล ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีรายงาน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 23 มิถุนายน 2554 พบว่า มีการแจ้งข้อมูลต่างๆ เข้ามา ทั้งหมด 249,448 เรื่อง แบ่งเป็น
1. แจ้งเบาะแสบ่อนการพนัน จํานวน 652 เรื่อง
2. แจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามความในมาตรา9 แห่ง พระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย จํานวน 432 เรื่อง
3.ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโควิด-19 จํานวน 248,364 เรื่อง โดยขณะนี้สามารถยุติเรื่องได้แล้ว จํานวน 248,166 เรื่องและรอผลการ พิจารณาอีก 1,282 เรื่อง
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการดําเนินการดังกล่าวที่เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น เป็นไป ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาค ประชาชน ทั้งเรื่องราวการร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทาง เว็บไซต์ www.1111.go.th
ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/YJzY3Q?utm_source=lineshare อ่านต่อ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผ่านเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม https://bit.ly/3vOiExJ อ่านต่อ
  วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สำนักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันจักรี ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธาน และมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ) ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดศาสนสถาน และปรับภูมิทัศน์ภายในศาสนสถาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ได้รับมอบหมายจากรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบแนวทางการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีนายยงยุทธ โหระกุล ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องรามร้องทุกข์ 2 ศูนย์บริการประชาชน กล่าวรายงาน และมีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน รวม 65 คน หลังจากนั้น คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ที่จังหวัดนครราชสีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice) กรณีการคัดค้านสะพานรับท่อน้ำดิบและโรงสูบน้ำของโรงงานน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้นำเสนอ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายประสาน หวังรัตนปราณี) และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจพื้นที่ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และร่วมหารือรับฟังปัญหาข้อกังวลใจของชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ "จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัสฯ) ได้ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนว่ารัฐบาลมีนโยบาย ในการรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่มและยึดมั่นในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและส่วนรวมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ "จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (นายนพพร บุญแก้ว) และจิตอาสาพระราชทานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นประธานพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อวอร์มร่างกายก่อนการวิ่ง กิจกรรมวิ่ง Fun run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานสงเคราะห์เด็กพิการ ชมรมผู้สูงอายุ และการทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสี และปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) พร้อมด้วยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม และประชุมหารือแก้ไขปัญหากรณีที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอข้อคิดเห็นประชาชน 1111 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการประชาชนได้ให้การต้อนรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (นางรักชนก เกสรทอง) เเละคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร) ได้บรรยายเเนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เเละร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นายพันศักดิ์ เจริญ)ได้สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำชมจุดบริการประชาชน 1111  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เเละจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก เเละจุดเทียนให้กับประชาชนที่มาร่วม พิธีจุดเทียนมหามงคล 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [  -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17284    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today