สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ Icon ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
 
เนื้อหา   
  แบบสรุปผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม่่)
  ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ "ระดับพลอย"  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
   ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ
 

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” จึงขอประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด) (คลิกที่นี่ e-From) อ่านต่อ

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพระราชทาน พุทธศักราช 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 22 หน่วยงาน และผู้บริหารหน่วยงานในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 14 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
 
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่มีผลงานดีเด่น ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น“ค่าของแผ่นดิน” ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (https://www.opm.go.th) หรือ QR code
๒. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
๑. ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
๒. ส่งทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
หรือ ๓. ส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์ pdf. ผ่าน E-mail opm.identity@gmail.com หรือ ไลน์ Line id: @720lubku
การประกาศผลการคัดเลือกและพิธีมอบรางวัลจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (https://www.opm.go.th)
สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๑๐, ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๑๓ หรือ ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๔๕ ในวันและเวลาราชการ
  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พอเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยประธานร้ฐสภา ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ปลัดกระทรวง
ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวัน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
นิทรรศการของมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และการบรรยายพิเศษเรืองพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒. ๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกรัฐมนตรีและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส พร้อมด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" กับผู้บริหารและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๔ ฐาน ได้แก่
ฐานที่ ๑ ภูมิพลังแผ่นดิน ฐานที่ ๒ อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ฐานที่ ๓ ความมั่นคงด้านอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานที่ ๔ วิถีไทยร่วมสมัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคี
และมีจิตสาธารณะเสียสละร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในช่วงค่ำเวลา ๑๙.๑๙ น. ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๑๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา ผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยา ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และผู้แทนภาคเอกชน ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมงคลชัย สมอุดร นักวิชาการทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย ณ ท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ท้องสนามหลวง อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 89 ย่อหน้า หน้าที่   [  1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17113    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today