ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) ในฐานะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ประธานการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่าวุ้ง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสิริชัย คำชมภู และนางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 และ 2 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานเขตยานนาวา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชวลิต ชูขจร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสามโคก พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วย นายวชิระ เพ่งผล ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วย นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางมาลินี ภาวิไล และนางศรีสำอาง โกศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอกันตัง และการประปา ส่วนภูมิภาคสาขากันตัง จังหวัดตรัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์ นางสาวกนกพร ศรีวิทยา และนางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบอ จังหวัดหนองคาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางมาลินี ภาวิไล และนางศรีสำอาง โกศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางมาลินี ภาวิไล และนางศรีสำอาง โกศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัศนารมย์ พร้อมทั้งตรวจรักษามาตรฐาน ณ สำนักงานเขตสายไหม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชวลิต ชูขจร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติ สุวรรณิก) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วย นายวชิระ เพ่งผล ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวิเศษชัยชาญ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นางสาวนิพาดา ทองคำแท้ นายนิคม ขำเถื่อน และนางมนัฐดา เมฆบริสุทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม และศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม- พิมเสน ฟักอุดม กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วย นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา จังหวัดสงขลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีประจันต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นางสาวอัญชนา สาเรือง นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ และนางสาวพรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด และโรงพยาบาลตราด อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22881    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today