ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เรียกคืนที่ดินราชพัสดุในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเอกชนนำไปออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบและขอให้นำกลับคืนมาจัดสรรให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้เช่าอยู่อาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มรักสันติ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบความคืบหน้าการใช้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 3 ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นไว้ในวันกรรมกรสากลประจำปี 2562 รวมทั้งได้ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” กำแพงเพชร – นครสวรรค์ – พิษณุโลก จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยเสนอให้ปรับโครงสร้างหนี้สินของเกษตรกรทั้งประเทศ และขอให้ดำเนินคดีกับคณะกรรมการและพนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่นำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานพลาสติกของบริษัท ซิกม่าพลาสติก เอเซีย จำกัด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดมลพิษ และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อชุมชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้สูงวัยใส่ใจสังคม จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดือนละ 600 บาท เป็น 3,000 บาท ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพและให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจุบัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผีเสื้อกระพือปีกปฏิบัติการภาคประชาชน จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอทราบผลความคืบหน้า กรณีขอให้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทยให้เป็นธรรมเท่ากับมาเลเซีย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยขอให้กำหนดมาตรการควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน โดยให้มีการบริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อประสานข้อมูลได้ทั่วประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มเครือข่ายภาคเกษตรกรจากหลายจังหวัด จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีสนับสนุนการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร (คลอร์ไพรีฟอส พาราควอต และไกลโฟเสต) เนื่องจากเห็นว่าหากรัฐบาลยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตรทั้ง 3 สาร จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรในระยะยาว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) ได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายข่าวกองบรรณาธิการ ประชาสัมพันธ์ และทีมข่าว ช่อง 3 รายการ “คลินิกหมอความ” เยี่ยมชมและบันทึกข่าวการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ จุดบริการประชาชน 1111 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ในการนี้ ได้มีการปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของช่อง 3 พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือในการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ผ่านรายการ “คลินิกหมอความ”  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอคัดค้านมติที่ประชุมกรณีพิจารณาความเห็นของผู้แทน 4 ภาค ประกอบด้วย ภาครัฐผู้นำเข้าสารเคมีเกษตรกร และผู้บริโภคต่อการยกเลิกสารคลอร์ไพรีฟอส พาราควอต และไกลโฟเสต เนื่องจากที่มีความเสี่ยงสูงการให้ยกเลิกการใช้สารเคมีเป็นการดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่ และกระทบสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีนำข้อเรียกร้องของกลุ่มฯ เข้าสู่พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) จำนวน 500 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และเร่งออกกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ...” เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 350 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินสนับสนุนการจัดสร้างบ้านและชุมชน และด้านสิทธิและสวัสดิการทางสังคม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 กลุ่มสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการใช้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ออกไปก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ SMEs เกี่ยวกับเหล็ก และผู้บริโภคทั่วประเทศกับขอให้กำหนดมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่จะได้รับผลกระทบต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ปัญหากรณีมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาชีวอนามัย หากแต่หลักสูตรดังกล่าวยังไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเหตุให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษาไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 กลุ่มข้าราชการบำนาญผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ได้รับสิทธิการนับเวลาราชการทวีคูณในช่วงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยขอให้นับเวลาราชการทวีคูณ 9 ปี เท่าเทียมกันเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40294    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today