ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 และ 9 สิงหาคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคกลาง ตรวจประเมินการให้บริการของหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5,8 และ 9 สิงหาคม 2559 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำภาคเหนือ ตรวจประเมินการให้บริการของหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ชุมชนซอกตะเคียน หนองผักแว่น และหินรู อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการกรณีแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ และโครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรขอความเป็นธรรมเนื่องจากนายทุนยึดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ณ หอประชุมอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรจากกรุงเทพมหานคร ขอความช่วยเหลือกรณีบ้านร้าวทรุด และได้รับความเสียหายจากการรื้อถอนอาคารข้างเคียงของหมู่บ้านศรีชวาลา ถนนรามคำแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ประสงค์ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี โดยได้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื่องในคราวที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และติดตามการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในงาน “70 ปี ครองราชย์ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ” ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์และอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ของประชาชน ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยในเบื้องต้นได้นำประเด็นปัญหาความเดือดร้อนที่มีผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของประชาชนมาดำเนินการก่อน และจะได้ขยายความร่วมมือในประเด็นปัญหาอื่น ๆ ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามโครงการรวมทั้งผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร่วมกัน โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานการต้อนรับ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วม จัดนิทรรศการดังกล่าวด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 (นายวีระชัย ชมสาคร) ประธานคณะทำงานติดตามประเมินผลการเปิดปิดเขื่อนปากมูล นำคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายพีระ ทองโพธิ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งประชุมคณะทำงานดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ นำคณะกรรมการพร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายพีระ ทองโพธิ์) เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการต่อไป อ่านต่อ
  วันนี้ (วันจันทร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พิธีแถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557 (ชีวิตและร่างกาย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ฯ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนได้รับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ในสังคมไทย กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลและเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ และครอบครัว สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐได้โดยทั่วถึง
 อ่านต่อ
  GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.govchannel.go.th อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17281    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today