ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการถูกละเมิดสิทธิ์ และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าการดำเนินคดี กรณีการตรวจสอบการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยของบริษัท อัครารีซอร์เซส จำกัด (มหาชน)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 ภาค จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยต่อนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มชาวพุทธนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ กรณีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครยุบรวมเขตปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (จาก 4 ตำบล เหลือ 2 ตำบล)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กลุ่มผีเสื้อกระพือปีก และประชาชนไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาราคาก๊าซหุงต้ม และน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอรัปชันสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาคำสั่งการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคุณครูผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อาจเป็นคำสั่งมิชอบด้วยกฎหมาย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวต่างชาติที่ถูกกักตัวในประเทศไทย โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กลุ่มสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 400 – 425 บาท  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการรับเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางธรรมชาติ (พาราซอยล์ซีเมนต์) เนื่องจากถูกผูกขาดการค้าน้ำยางพารา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ชะลอการต่อสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด กับขอคัดค้านมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรณีเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวมีขั้นตอน และคุณสมบัติที่ซับซ้อนทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามที่สำนักงาน (กสทช.) กำหนดเป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการฯ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกกล่องรับสัญญาณ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายมีสิทธิ์ดำเนินกิจการท่อร้อยสายสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับขอให้ทบทวนมติหรือคำสั่งการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามมติของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2561  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สสร.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เปิดเผยข้อมูลในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้สาธารณชนได้รับรู้และร่วมกันตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มสหกรณ์ผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางข้น จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ยกเลิกการประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตน้ำยางพาราผสมสารสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ เนื่องจากบริษัทที่ผ่านการประกาศฯ เป็นบริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเหตุทำให้กลุ่มสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถซื้อน้ำยางข้นจากเกษตรกรได้โดยตรง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 องค์กรชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือ จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่บ้านพุหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนเพชรบุรี จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ผ่อนผันการคืนพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยบริเวณถนนเพชรบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เครือข่ายประชารัฐแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายนักปกครองท้องถิ่นเกษตรกรชาวนาเพื่อการพาณิชย์อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแห่งชาติ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุน และดำเนินการนโยบายกัญชาตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 กับให้กำลังใจและสนับสนุนให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่น และเครือข่าย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้กำลังใจและสนับสนุนการบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40288    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today