ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานเขตดอนเมือง และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีบ้านพักอาศัยของราษฎรเกิดรอยแตกร้าวอันอาจเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการของรัฐ อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าร่วมประชุมกับจังหวัดชัยภูมิ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน แถลงผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานในกำกับดูแลซึ่งได้ดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กด้วย อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ จากประชาชนด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน : กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของรัฐ” อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ณ ห้องประชุมโดมน้อย สำนักงานเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 11 และ 13 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนและคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียม ความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งการตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายห้วยละห้า จำนวน 15 ครอบครัว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล ชั้น 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงาน เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไป ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสาธารณะในพื้นที่ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มาศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการดำเนินงาน เรื่องร้องทุกข์ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงาน เรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ เดอะเลกาซี ริเคอร์แคว รีสอร์ท อำเภอมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้มอบหมายให้นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดาฯ) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปในพื้นที่ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กรณีราษฎรขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรหลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการในงาน "แรงใจ...เพื่อแรงงาน...เปิดบ้านชุมชนคนชอบช่วย" เพื่อบริการให้คำปรึกษาและรับเรื่อง ร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย ณ เดอะโคสท์สตูดิโอเนชั่น (สี่แยกบางนา) สถานีโทรทัศน์ Nation TV ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้นำคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งเพื่อให้บริการรับและติดตามเรื่องร้องทุกข์ด้วย อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 22 - 23 เมษายน 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนา เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ หลักสูตรการรับและเจรจากับผู้ร้องในเบื้องต้น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลง ผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ กรณีปัญหาการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ณ จังหวัดเชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่ โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  9  10  11  12  13  14  15  16  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17300    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today