ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และตัวแทนพรรคการเมือง 7 พรรค จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีขอให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา กระบวนการสรรหา และงบประมาณในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้บูรณะซ่อมแซมเพนียดคล้องช้างบริเวณหัวเสาตะลุง เนื่องจากไม่มีหัวเม็ด ตัวกลม หรือหัวบัว และคานพาดระหว่างเสาแบบโบราณประกอบด้วย เสาโตงเตงมีระยะชิดกันเกินไปทำให้ช้างไม่สามารถลอดได้ตามแบบโบราณประเพณี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน และสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้อย่างโปร่งใสก่อนที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหากระบวนการสรรหา และงบประมาณในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเพื่อความโปร่งใสและเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการถูกละเมิดสิทธิ์ และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายนำน้ำนมโคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมายื่นขอสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนซึ่งเกรงว่าอาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับสวัสดิการผู้ใช้แรงงานด้านสาธารณสุข และค่าแรงงานขั้นต่ำให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพรัฐวิสาหกิจต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และขอให้บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานสาธารณสุขกับขอให้พิจารณาพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอของภาคใต้ให้ได้รับค่าเสี่ยงภัยเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เครือข่ายองค์กรครู 4 ภูมิภาค จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ...  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สภากัญชาแห่งประเทศไทย (สกท.) จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้จัดตั้งสภากัญชาแห่งประเทศไทย โดยให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาและจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยและผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกัญชาได้ทุกพื้นที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งดำเนินการจ่ายค่าเวนคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร (บางใหญ่ – นครชัยศรี – นครปฐม – ท่ามะกา – ท่าม่วง – กาญจนบุรี)ภายใน 30 วัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศล จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ และขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศล  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เครือข่ายสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา 4 อำเภอ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปด้านการศึกษาของประเทศ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ และขอให้แก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ชมรมผู้ค้าแผงลอยบริเวณถนนข้าวสาร และถนนกำแพงเพชร 3 จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ทบทวนนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนกำแพงเพชร 3 และถนนข้าวสาร เนื่องจากส่งผลให้ผู้ค้าบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถประกอบอาชีพได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กลุ่มนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้านพฤกษาวิลล์ 44 จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในโครงการหมู่บ้านพฤษาวิลล์ 44 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก และส่งผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นเหตุทำให้อดีตพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ชมรมผู้อำนวยการสถานศึกษา – ครูจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ชมรมผู้ประกอบการดูดทราย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตดูดทราย และถูกเพิกถอนใบอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำโขง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40284    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today