ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแถลงข่าวช่องทางการรับเรื่อง ร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) โดยได้เชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญเร่งด่วนจากคณะรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธานการแถลงข่าวแทน ในการนี้ ได้มีการเยี่ยมเยียนผู้แทนหน่วยงาน ที่มาให้บริการ ณ จุดบริการร่วม 1111 รวมทั้งมีการรับมอบเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และแจกคูปองอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่มารับบริการ อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธานเปิดโครงการและอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกันระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ได้มาศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยได้เข้ารับฟัง การบรรยาย ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Call center และการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน 1111 (ชั่วคราว) อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้มีการจัดประชุมการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และ พลเอก สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบนโยบาย และ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงทุกกระทรวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรุงเทพมหานคร จัดโครงการแถลงข่าว และจัดนิทรรศการผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยง ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ณ ห้องประชุม 131 อาคาร 1 ชั้น 3 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาคลองเตย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธาน ในการนี้ ได้เยี่ยมชม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายด่วนของรัฐบาล 1111 ด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “การบูรณาการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ” ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2/2558 ณ โรงแรมลำปาง เวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ในการนี้ ได้ไปเยี่ยมชมการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ณ จุดบริการประชาชน 1111 (ชั่วคราว) อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธานเปิดโครงการและอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนร่วมกันระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 19 - 21 และ 26 - 28 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า โฮเต็ล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) เป็นประธาน และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงการประสาน ความร่วมมือเพื่อบูรณาการการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานและ มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ไปเยี่ยมชมการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ที่มีผู้แทนทุกกระทรวงร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน 1111 (ชั่วคราว) อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ อาคารสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ได้พาเยี่ยมชมการทำงานของ Call Center และจุดบริการประชาชน 1111 อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2557 ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์บริการประชาชน ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิรูปศูนย์บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน และมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) เป็นผู้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย” ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2557 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์บริการประชาชนและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นาวาอากาศเอก อติชาติ ศิลานท์ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์บริการประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 พลตรี พลภัทร วรรณภักตร์ เลขานุการกองทัพบก พร้อมคณะ ได้มาเยี่ยมชม ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร่วมกับ คสช. อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2557 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการประสานมวลชน ภายใต้ “โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ด้านการประสานมวลชนและการข่าว” ณ กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) เป็นผู้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  10  11  12  13  14  15  16  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17297    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today