ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยอนุกรรมการ พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ได้แก่ โรงพยาบาลตากใบ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอระแงะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมโนรมย์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวัดสิงห์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ และนายนิคม ขำเถื่อน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแคและศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์) ผู้ทรงคุณวุฒิประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 13 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกรีฑา สพโชค) ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 และศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษตินตมุสิก ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นางมาลินี ภาวิไล และนางศรีสำอาง โกศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยอนุกรรมการ พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นางมาลินี ภาวิไล และนางศรีสำอาง โกศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท้ายเหมือง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นางมาลินี ภาวิไล และนางศรีสำอาง โกศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท และศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นางสาวอัญชนา สาเรือง นางสาวนิพาดา ทองคำแท้ และนายนิคม ขำเถื่อน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ หน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และศูนย์บริการสาธารณสุข 13 วานิชไมตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติ สุวรรณิก) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายวชิระ เพ่งผล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นางประภา วงศ์วิภูษณะ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี สถานีรถไฟสระบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวิหารแดง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าตอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานกาารให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านฉาง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติ สุวรรณิก) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 15 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายวชิระ เพ่งผล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นางประภา วงศ์วิภูษณะ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวอินทิรา มูลศาสตร์ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวธัชธร ปั้นสุวรรณ ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการและเลขานุการร่วม ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดมุกดาหาร อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 787 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 22905    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today