ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2309/2544 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2544 เรื่องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดกมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี จำนวน 120 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่ออ่านแถลงการณ์และยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์อันมีพลังสืบทอดเจตนารมณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนงานหญิง และเพื่อขับเคลื่อนการต่อสู้ในยุคสมัยปัจจุบันไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและจัดสวัสดิการทางสังคมเพื่อเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนด้านสถานที่สาธารณสุข สาธารณูปโภค และความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะกรรมการประสานงานองค์พัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีการออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการยึดคืนพื้นที่ทำกิน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 120 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่สาธาณะ โดยกลุ่มผู้ค้าขอกลับไปค้าขายในพื้นที่เดิมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประชุมและมีมติของคณะกรรมการบรรเทาผลกระทบการจัดระเบียบสังคมต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอขอบคุณรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณียุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าวพ.ศ. ... เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการรณรงค์ ให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดงานบุญ งานบวช ภายในวัด เนื่องจากขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ำเพียงพอที่จะใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเลื่อนวิทยฐานะครู จำนวน 25 คน ได้เดินทางมา ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเลื่อนวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากมีผลต่อการดำรงชีวิตของราษฎร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้า การแก้ไขปัญหา กรณีได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 200,000 คน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณารายชื่อราษฎรที่อาศัยและทำกินในพื้นที่เขตตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ไดรับสิทธิ์ในการดำเนินการตามโครงการเดินสำรวจ จัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GSS Network ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายเกษตรกรรม เมล็ด & พืชพันธุ์ธรรมชาติ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวน ข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หากมีการประกาศใช้จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนา  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อองค์กรเกษตรกรที่มีความพร้อมจำนวน 209 องค์กร จำนวน 4,490 ราย เพื่อดำเนินโครงการภายใต้ “โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 3” ของกรมปศุสัตว์  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ระงับหรือทบทวนร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... เนื่องจากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุน  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40292    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today