ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบงานเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้เปิดโครงการ อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2557 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "หลักการมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์" อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2556 นายนพปฎล เมฆเมฆา และนางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแร่ และโรงโม่หิน ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ” ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบริหาร ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)  เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2556 ในหัวข้อ “องค์ความรู้เรื่องงบประมาณ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบริหาร ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)  เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดตราด โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ  อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2556 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการประสานมวลชน ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและการข่าว ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นผู้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
    ในระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทาง ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2556 นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556 นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์

 อ่านต่อ
  ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ศูนย์บริการประชาชน ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์พัฒนาความสุขของมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์" อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ศูนย์บริการประชาชน ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตามแผนกิจกรรมตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในหลักสูตร "พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539" อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงาน (Contact Point) ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและป่าไม้ อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การรับและเจรจากับกลุ่มมวลชน" อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดเวที แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล " อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  11  12  13  14  15  16  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17280    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today