ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านผู้หญิง เด็ก และครอบครัว จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ... ออกจากกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสวนทางกับหลักสากลในการออกกฎหมาย และควรจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่สอดคล้องกับหลักสากล และอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายอย่างแท้จริง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่างพระราชบัญัญติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ มีเนื้อหาทำลายหลักการสิทธิชุมชนคนอยู่ป่า และทำลายวิถีชีวิตของชุมชนที่รักษาป่ามายาวนาน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมพัฒนาชาวไร่ยาสูบบ่มเองเชียงใหม่ และเครือข่าย จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้หาแนวทางการแก้ไขกรณีการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่กับการช่วยเหลือดูแลเกษตรชาวไร่ยาสูบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องรายได้ และมาตรการป้องกันปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่เถื่อนราคาถูก  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ทริปเบิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากบริษัท ทริปเบิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด ไม่ชำระค่าจ้างการติดตั้งอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตเป็นเหตุทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายและขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการกู้เงินของธนาคาร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการเเก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพิ่มเติม กรณีการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน 486 ชุมชน เพื่อนำมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานเครือข่ายคัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ... จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ... เนื่องจากเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการในครอบครัว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณา แนวทางการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าเหล็กต่อไปอีก 3 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ และป้องกันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เครือข่ายไฟฟ้า ประปาและยา เพื่อชาติประชาชน (คฟปย.) จำนวน 70 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรัฐวิสาหกิจโดยกลุ่มมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. ขอให้พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถกลับไปรับบำเหน็จและบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการ 2. ขอให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงโดยให้กองทุนฯ เป็นผู้ชดเชย 3. ขอให้ปรับเพิ่มการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในส่วนขององค์กรหรือนายจ้างในอัตราสูงสุด ร้อยละ 15 เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงานต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากรถรับจ้างสาธารณะ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรถรับจ้างสาธารณะ และขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพอิสระ (รถรับจ้างสาธารณะ) จากการใช้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชั่น รวมทั้งขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และค่าบริการตามที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) เสนอ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 400 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถกลับไปรับบำเหน็จและบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการ ให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงโดยให้กองทุนฯ เป็นผู้ชดเชย และให้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในส่วนขององค์กรหรือนายจ้างในอัตราสูงสุดเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้แก่พนักงานต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบปัญหามลพิษทางอากาศของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นเป็นเหตุให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างบ่อขยะในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทำการปิดบ่อขยะในพื้นที่ และดำเนินการประชาคมเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงอีกครั้ง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ราษฎรชุมชนดาดพ่อตา ตำบลบางบอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 60 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่า และที่ดินทำกินของราษฎรโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเสียหายในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ชมรมบริหารงานสายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลชุมชนเปลี่ยนเป็นระดับชำนาญการพิเศษ และขอให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐเพิ่มอัตราตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการบัญชี นักทรัพยากรบุคคล ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการจัดระบบสุขภาพที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการออกพระราชกำหนดควบคุมแร่ทองคำ และควบคุมการทำเหมืองแร่ในประเทศไทย และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มรักสันติ จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยกลุ่มเกษตรกรประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์ และช่วยเหลือเกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมาดำเนินโครงการดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอติดตามความคืบหน้า กรณีขอรับการสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าโดยขอให้ขยายอายุของเด็กในการเข้าถึงสวัสดิการเงินอุดหนุนจาก 0 – 3 ปี เป็น 0 – 6 ปี เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กในปี พ.ศ. 2562  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ราษฎรบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากมีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริต  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 ภาค จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอยกเลิกการประกาศพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น จังหวัดเชียงรายเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายชลมานะ ลี้ตระกูล และคณะ จำนวน 30 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ กรณีการทำสัญญาอนุญาตเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท รวมมิตรการเกษตร จำกัด เป็นเหตุทำให้ราษฎรที่เช่าที่ปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บค่าเช่าช่วงอาคารของบริษัทฯ ดังกล่าว  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40553    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today