ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด จังหวัดปทุมธานี จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทรกแซงการดำเนินการในคดีเหมืองทองคำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนในนามคนพิการไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และครอบครัวคนพิการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขอให้ทบทวนแผนการบริหารจัดการปัญหาสุนัข และแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทีมเดิน วิ่ง ปั่น (เชียงใหม่ – กรุงเทพ) แหล่งเอราวัณ – บงกช จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบและชี้แจงการต่อสัญญาปิโตรเลียมแหล่งอ่าวไทยเอราวัณ – บงกช เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอสนันสนุนให้รัฐบาลยุติการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เนื่องจากเห็นว่าขาดความชอบธรรม และขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนพรรคประชานิยม จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเสนอนโยบายการปฏิรูปสวัสดิการให้กับข้าราชการและประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และคณะ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอสนับสนุนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของฝ่ายบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เนื่องจากเห็นว่าประกาศฯ ดังกล่าวจะสามารถป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากการถูกอายัดทรัพย์สินโครงการ แดน ลิฟวิ่งทุกโครงการ จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มและขอให้พิจารณาช่วยเหลือจ่ายเงินคืนแก่ผู้ซื้อห้องชุดในโครงการของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แก่ผู้เสียหายจากการทำสัญญา จะซื้อจะขายห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ของโครงการดังกล่าว  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร จำกัด จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาทบทวนและระงับสัญญา 31 ฉบับ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยขอบริหารพื้นที่สัญญาเอง โดยขอให้มอบพื้นที่ทั้งหมดให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการพื้นที่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เครือข่ายคนไร้บ้าน จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 เนื่องจากทางกลุ่มเห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการใช้ความรุนแรงและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 กลุ่มสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 โดยมีข้อเรียกร้องขอให้รัฐบาลปราบปราม แชร์ลูกโซ่อย่างจริงจังตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 253/2560 และเสนอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อคืนเงินให้กับผู้ได้รับความเสียหาย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จำกัด จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนการทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 ของสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สหพันธ์องค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ จำนวน 350 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอแนวทางเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของกลุ่มรถตู้ทั่วประเทศ และเป็นการลิดรอนสิทธิ์เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการดำเนินธุรกิจรถตู้โดยสาร และจำกัดทางเลือกในการเดินทางของประชาชน อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ชมรมลูกจ้างแพทย์แผนไทย (ประเทศไทย)จำนวน 250 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาการจัดสรรตำแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการสายงานแพทย์แผนไทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีรายงานผลการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุเข้ารับราชการรอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยสายงานแพทย์แผนไทยไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานการขาดแคลนของกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อปี พ.ศ. 2560  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณา เร่งรัดการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สายงานทั่วไประดับชำนาญงานเป็นระดับอาวุโส เนื่องจากปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับระดับซี 6ขณะที่พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับซี 7  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 500 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สนันสนุนการจัดสร้างบ้านและชุมชน รวมทั้งสิทธิด้านสวัสดิการทางสังคมพร้อมกับขอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของรัฐ โดยรัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยต่อชุมชน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาการกำหนดคุณสมบัติ ความเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย เพื่อให้มีสิทธิและคุณสมบัติการเข้าร่วมเป็นกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาขยายอายุการใช้งานรถตู้สาธารณะทุกหมวดที่ 1
(รถร่วม ขสมก.) จากเดิมอายุไม่เกิน 10 ปี ให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 5 ปี ตามสภาพรถ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40581    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today