ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยขอให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สภาสถาปนิก จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสมบัติของชาติเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ขยายพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวงสู่จังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่อยู่ติดกับพื้นที่จำหน่ายรับผิดชอบปัจจุบันมากที่สุด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้าของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จำนวน 120 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีขอให้พิจารณาเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาคดีแชร์ลูกโซ่โดยด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายต่อไป  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 2 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอโครงสร้างองค์กรที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนพนักงาน และองค์กร โดยขอให้การแก้ไขปัญหาองค์กรโดยบรรจุอัตรากำลังในตำแหน่งที่ว่างของฝ่ายการเดินรถขาด แทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุราชการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร จำกัด จำนวน 200 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอขอบคุณการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้ารายย่อยตลาดนัดจตุจักร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 กลุ่มชาวบ้านตำบลบ้านแพ้ว และตำบลตลาดจินดา จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอคัดค้านการอนุญาตสร้างอาคารโรงงานพลาสติกในพื้นหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีร่วมรับผิดชอบค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงให้แก่ บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีได้รับผลกระทบจากมีการสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ทำให้ปริมาณการจราจรและรายได้ค่าผ่านทางของทางด่วนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด ของ บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือลดลง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายการเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก (ไมโครบัส) และขอให้ขยายอายุการใช้งานรถตู้สาธารณะทุกหมวดจากเดิมไม่เกิน 10 ปี เป็นให้มีอายุ 12 – 15 ปี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ตัวแทนเภสัชเพื่อมวลชนและภาคประชาชน จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอเสนอความคิดเห็นกรณีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... เพื่อให้คุ้มครองความปลอดภัยต่อประชาชนได้อย่างเหมาะสม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สภาพลังงานเพื่อประชาชนและสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตเลียมบงกช และเอราวัณ โดยเห็นว่ามีข้อบกพร่องทางกฎหมาย และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา S.A. GROUP จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้มีการยกเลิกการประกวดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจัดให้มีการประกวดจ้างออกแบบโครงการครั้งใหม่ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 สหภาพพลังงานเพื่อประชาชน จำนวน 80 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้ชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตเลียมบงกช และเอราวัณ ไว้ก่อน พร้อมทั้งขอให้แก้ไขข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประมูล (TOR) แหล่งบงกช และเอราวัณ รวมถึงโครงสร้างราคาพลังงานโดยให้ลดราคาก๊าซหุงต้มลงเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนส่วนรวม  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ... และขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาเขตชายฝั่งทะเล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท มิตรพล ไปโอ – พาวเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 กลุ่มเส้นทางสีแดง และหนึ่งในคนอยากเลือกตั้ง จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเรียกร้องให้รัฐบาลปลดล็อกพรรคการเมืองและอนุญาตให้ประชาชนสามารถแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มราษฎรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รวม 300 คน ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงแปรรูปของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT 200 เนื่องจากผู้ร้องอ้างว่าเป็นการนำงบประมาณของรัฐบาลไปใช้เสียประโยชน์จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1,200 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40620    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today